کنفرانس کیفیت و بهره وری- اخبار کنفرانس
کارگاههای آموزشی کارگاههای آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/26 | 
پانل بهره وری و کیفیت: پیشران گام دوم انقلاب
پانل بهره وری توسعه پایدار
پانل تجربه استقرار چرخه مدیریت بهره وری در شرکت توانیر وشش شرکت پایلوت
کارگاه: پایش وکنترل شبکه فشار ضعیف
کارگاه: اقتصاد چرخشی و بهره وری
کارگاه: مدیریت مصرف
کارگاه:
خلاقیت و تاثیر آن بر بهره وری
نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس کیفیت و بهره وری:
http://nqpc.ir/find.php?item=1.55.72.fa
برگشت به اصل مطلب