کنفرانس کیفیت و بهره وری- افراد
مخاطبین مخاطبین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/14 | 
  • متخصصین و صاحبنظران حوزه های بهره وری و کیفیت

  • سازمانها،نهادها و مراکز علمی و پژوهشی

  • مدیران بنگاه­های اقتصادی و تولید کنندگان

  • اساتید و دانشجویان

نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس کیفیت و بهره وری:
http://nqpc.ir/find.php?item=1.54.18.fa
برگشت به اصل مطلب