کنفرانس کیفیت و بهره وری- محورهای تخصصی
محورهای تخصصی محورهای تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/14 | 

محورهای تخصصی کنفرانس:

  • خصوصی سازی و ارتقاء بهره وری و کیفیت

  • تفکر استراتژیک در ارتقاء بهره وری

  • بهره وری و مدیریت بهینه عملکرد و منابع سازمانی

  • روش ها و متدهای نوین ارتقاء بهره وری و توسعه کیفیت در سازمان

  • بهره وری و توسعه پایدار

  • بهره وری و نقش موثر نیروی انسانی

  • بهره وری در مدیریت شهری

نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس کیفیت و بهره وری:
http://nqpc.ir/find.php?item=1.53.12.fa
برگشت به اصل مطلب